Dynamisk dobbelmatch St. Hanshaugen, Pistol og PCC